SGK İstihdam Teşvikleri

SGK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ


TK İnsan Kaynakları Danışmalık olarak iş ortaklarımızın SGK teşvik süreçlerini kapsamlı bir şekilde inceleyerek, geriye dönük ve güncel teşvik sorgulamasını gerçekleştirip maliyetleri minimize ederek , maksimum düzeyde tasarruf sağlama konusunda hizmet vermekteyiz.

 

6111 Sayılı İstihdam Teşviki

13 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan 6111 sayılı torba yasa ile istihdamı artırmaya yönelik devlet teşvikleri yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre Mart 2011'den itibaren istihdam ettiğiniz personel sayısı kadar ödemeniz gereken primin %20,5'lik kısmı, devlet fonundan karşılanmaktadır. Yasa, bu teşvikten yararlanabilecek personellerin Mart 2011 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay ilgili kanunda belirtilen şartları sağladığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

17103 ve 27103 Sayılı Teşvikler

27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna geçici olarak eklenen 19. ve 20. maddeler ile 01.01.2018 tarihinden itibaren istihdama bağlı sigorta ve işsizlik sigortası primi teşviki uygulamaları getirilmiştir. 17103 sayılı teşvikle, imâlat ve bilişim sektöründe ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 7.848 TL'ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek primler (1.103,62 TL ile 2,943 TL) ile 176,84 TL damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. 27103 sayılı teşvikle de diğer sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm sigorta primi ve işsizlik primi tutarları (1.103,62 TL) ile 176,84 TL damga ve gelir vergisi karşılanacaktır.

7252 Sayılı İstihdam Teşviki

Kapsam

28.07.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7252 sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile:

01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerine bu uygulamalarını sona erdirmeleri halinde kısa çalışma ödeneğinden (Kçö) ve/veya nakdi ücret desteğinden (NüD) yararlanan sigortalılardan dolayı prim desteği sağlanacağı açıklanmıştır.

1. SGK Prim Teşvikinin Genel Esasları

a) Kısa çalışma uygulaması olan işverenler yönünden

 • 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunun olması gereklidir.
 • Kçö'den yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
 • İşyerindeki kısa çalışmanın sona erdirilmesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması gereklidir.
 • Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.
 • Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının Kçö aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

b) Nakdi ücret desteğini uygulaması olan işverenler yönünden

 • 01.07.2020 tarihinden önce NüD başvurusunun olması gereklidir.
 • NüD'den yararlanan sigortalılardan dolayı yararlanılacaktır.
 • Sigortalının NüD uygulamasının sona erdirilip haftalık normal çalışma süresine dönmüş olması gereklidir.
 • Kısa çalışmanın sona erdirildiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle verilecektir.
 • Her bir ay için sağlanacak teşvik, sigortalının NüD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

c) Ortak hususlar

 • özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.
 • Teşvikin yararlanma süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir.
 • Teşvik tutarı, prime esas kazanç (PEK) alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadardır.
 • Teşvik tutarı, işverenlerin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecektir.

2. Prim Desteğinden Yararlanamayacak Olan İşyeri ve Sigortalılar

 • 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
 • 2886 sayılı Kanun'a, 4734 sayılı Kanun'a ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
 • 4734 sayılı Kanun'dan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi (emekli) çalışanlar,
 • 5510 sayılı Kanun'un Ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
 • Yurtdışında çalışan sigortalılar, teşvikten yararlanamayacaklardır.

3. Teşvikten Yersiz Faydalanma Durumu ve Geri Alınması

 • İşyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti,
 • Kısa çalışma başvurusuna yönelik iş müfettişi uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması,
 • NüD'den yersiz yararlandığının tespiti, Hallerinde, işyeri teşvikten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak ve yararlanılan destek tutarı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

4. Diğer Teşvik ve Desteklerden Yararlanma Kısa çalışma veya NüD ücret desteğini sonlandırarak teşvikten yararlanacak olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaklardır.

5. Prim Teşvik Süresinin Uzatılması ve Yürürlük Tarihi Cumhurbaşkanı, söz konusu teşviklerden yararlanılacak 3 aylık süreyi, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecektir. Kısa çalışmanın ve/veya nakdi ücret desteğinin sonlandırılmasına ilişkin sigorta prim teşviki uygulaması 01.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Uygulamanın usul ve esasları ile ilgili olarak Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca alt düzenleme de yapılacaktır